ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ॥1978shaheeds temp

ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। - ਧੰਨਵਾਦ

New Site Coming Soon!

Old Site